Sklep: regulamin
REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO TROPICAL.PL Obowiązuje od dnia 1.12.2018 r.
§ 1 Definicje
 • 1. Sklep internetowy TROPICAL – sklep internetowy, działający pod adresami internetowymi: www.tropical.pl, www.tropidog.pl, www.tropicat.pl, www.biflorin.pl, www.tropifit.pl, prowadzony przez Sprzedającego, tj. Tadeusza Ogrodnika – przedsiębiorcę działającego pod firmą Tropical Tadeusz Ogrodnik w Chorzowie, ul. Opolska 25, 41-507 Chorzów; dalej również jako Sklep internetowy, Sklep, Sklep TROPICAL, Tropical.
 • 2. Regulamin Sklepu internetowego TROPICAL – niniejszy Regulamin.
 • 3. Klient, Kupujący – konsument lub przedsiębiorca.
 • 4. Konsument – pełnoletnia osoba fizyczna, dokonująca z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową i korzystająca ze Sklepu Internetowego TROPICAL, w tym w szczególności dokonująca zakupów w Sklepie internetowym TROPICAL. Osoby niepełnoletnie oraz osoby pełnoletnie, ale pozbawione pełnej zdolności do czynności prawnej nie mogą być klientami sklepu.
 • 5. Przedsiębiorca – osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność do nabywania praw i zaciągania obowiązków, prowadząca we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową i korzystająca ze Sklepu Internetowego TROPICAL, w tym w szczególności dokonująca zakupów w Sklepie internetowym TROPICAL.
 • 6. Kodeks cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 1964 r. Nr 16, poz. 93 z późn. zm.), dalej również jako k.c.
 • 7. Wada – zarówno wada fizyczna, jak i wada prawna.
 • 8. Wada fizyczna – niezgodność rzeczy sprzedanej z umową, a w szczególności jeśli rzecz:
  • a. nie ma ona właściwości, które rzecz tego rodzaju powinna mieć ze względu na cel w umowie oznaczony albo wynikający z okoliczności lub przeznaczenia;
  • b. nie ma właściwości, o których istnieniu Sprzedający zapewnił Klienta;
  • c. nie nadaje się do celu, o którym Klient poinformował Sprzedającego przy zawarciu umowy, a Sprzedający nie zgłosił zastrzeżenia co do takiego jej przeznaczenia;
  • d. została Klientowi wydana w stanie niezupełnym;
  • e. w razie nieprawidłowego jej zamontowania i uruchomienia, jeżeli czynności te zostały wykonane przez Sprzedającego lub osobę trzecią, za którą Sprzedający ponosi odpowiedzialność, albo przez Konsumenta, który postąpił według instrukcji otrzymanej od Sprzedającego;
  • f. nie ma ona właściwości, o której zapewniał producent lub jego przedstawiciel, lub osoba, która wprowadza rzecz do obrotu w zakresie swojej działalności gospodarczej oraz osoba, która przez umieszczenie na rzeczy sprzedanej swojej nazwy, znaku towarowego lub innego oznaczenia odróżniającego przedstawia się jako producent, chyba że Sprzedający zapewnień tych nie znał ani, oceniając rozsądnie, nie mógł znać albo nie mogły one mieć wpływu na decyzję Konsumenta o zawarciu umowy, albo gdy ich treść została sprostowana przed zawarciem umowy.
 • 9. Wada prawna – sytuacja, kiedy rzecz sprzedana stanowi własność osoby trzeciej albo jest obciążona prawem osoby trzeciej, a także jeżeli ograniczenie w korzystaniu lub rozporządzaniu rzeczą wynika z decyzji lub orzeczenia właściwego organu.
 • 10. Kodeks dobrych praktyk – zbiór zasad postępowania, a w szczególności norm etycznych i zawodowych, o których mowa w art 2 pkt 5 Ustawy o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym z dnia 23 sierpnia 2007 r. (Dz. U. 2007 nr 171 poz. 1206 z późn. zm.).


§ 2 Postanowienia ogólne
 • 1. Niniejszy regulamin określa zasady korzystania ze Sklepu Internetowego TROPICAL, składania zamówień na produkty dostępne w Sklepie Internetowym, dostarczania zamówionych produktów Klientowi, uiszczania przez Klienta ceny sprzedaży produktów, uprawnienia Klienta do modyfikacji zamówienia i odstąpienia od umowy oraz zasady składania i rozpatrywania reklamacji.
 • 2. Sklep internetowy prowadzi sprzedaż towarów na odległość na terenie Rzeczpospolitej Polskiej za pośrednictwem Internetu.
 • 3. Informacje na temat towarów Sklepu zamieszczone są na stronie internetowej sklepu TROPICAL w języku polskim. Tropical dokłada starań, aby informacje te były jasne, zrozumiałe, prawdziwe i wystarczały do prawidłowego i pełnego wyboru i korzystania z towarów. W szczególności informacje te zawierają: rodzaj towaru, określenie jego producenta lub importera, znak bezpieczeństwa i znak zgodności wymagane przez odrębne przepisy, informacje o dopuszczeniu do obrotu w Rzeczpospolitej Polskiej oraz stosownie do rodzaju towaru, a także inne dane wskazane w odrębnych przepisach.
 • 4. Do każdego sprzedanego towaru Sklep dołącza informację m. in.: o rodzaju towaru, określenie jego producenta lub importera, znak bezpieczeństwa i znak zgodności wymagane przez odrębne przepisy, informacje o dopuszczeniu do obrotu w Rzeczpospolitej Polskiej oraz stosownie do rodzaju towaru, a także inne dane wskazane w odrębnych przepisach, tj.: Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego I Rady (WE) Nr 767/2009 z dnia 13 lipca 2009 r. w sprawie wprowadzania na rynek i stosowania pasz, zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1831/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady i uchylające dyrektywę Rady 79/373/EWG, dyrektywę Komisji 80/511/EWG, dyrektywy Rady 82/471/EWG, 83/228/EWG, 93/74/EWG, 93/113/WE i 96/25/WE oraz decyzję Komisji 2004/217/WE wraz z późniejszymi zmianami, a także w Ustawie z dnia 7 maja 2009 r. o towarach paczkowanych wraz z późniejszymi zmianami.
 • 5. Sprzedający nie pobiera żadnych opłat za komunikację z nim z wykorzystaniem środków porozumiewania na odległość, a Kupujący poniesie jej koszty w wysokości wynikającej z umowy, jaką zawarł z osobą trzecią świadczącą na jego rzecz określoną usługę umożliwiającą porozumiewanie na odległość.
 • 6. Sprzedający zapewnia Kupującemu korzystającemu z systemu poprawność działania sklepu w następujących przeglądarkach: Chrome, Internet Explorer.
 • 7. W zakresie zasad ochrony danych osobowych stosuje się wymagania Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie zwane dalej RODO), a także wytyczne europejskie oraz przepisy prawa krajowego.


§ 3 Zasady składania i realizacji zamówień
 • 1. Zamówienia na towary oferowane w Sklepie internetowym przyjmowane są poprzez formularz dostępny na stronie internetowej sklepu TROPICAL.
 • 2. Zamówienia w opisany sposób można składać 24 godziny na dobę, przez cały rok za wyjątkiem okresów, w których ze względu na przepisy powszechnie obowiązujące działalność handlowa została wyłączona lub ograniczona. Tropical zastrzega sobie prawo prowadzenia prac konserwacyjnych systemu informatycznego, mogących powodować utrudnienia lub uniemożliwiać korzystanie ze Sklepu internetowego. Terminy prac i przewidywany czas ich trwania może być publikowany na stronie WWW. W przypadkach szczególnych, mających wpływ na bezpieczeństwo lub stabilność systemu informatycznego, Tropical ma prawo do czasowego zaprzestania lub ograniczenia świadczenia usług przez Sklep internetowy bez wcześniejszego powiadomienia i przeprowadzenia prac konserwacyjnych mających na celu przywrócenie bezpieczeństwa i stabilności systemu teleinformatycznego.
 • 3. Sklep zastrzega sobie prawo do weryfikacji dokonanego zamówienia oraz odmowy jego akceptacji w przypadku braku towaru lub złożenia zamówienia przez Klienta, który wcześniej nie odebrał zamówionego towaru lub gdy autentyczność zamówienia lub zdolność Klienta do jego złożenia lub wykonania budzi uzasadnioną wątpliwość.
 • 4. Sklep zastrzega sobie prawo do telefonicznego potwierdzenia zamówienia.
 • 5. Po złożeniu zamówienia i dokonaniu płatności Klient otrzyma informację zwrotną, wysłaną pocztą elektroniczną na podany adres e-mail, z potwierdzeniem zawierającym listę zamówionych produktów wraz z pełną ceną zamówienia i miejsca dostawy.
 • 6. Zamówienie jest uważane za złożone w przypadku zamówień opłaconych poprzez płatności internetowe PayU – w chwili uznania kwoty zamówienia na rachunku Sprzedawcy.
 • 7. Modyfikacja zamówienia jest możliwa tylko w czasie, gdy towar nie został jeszcze wysłany do Klienta. Wprowadzenie zmian jest możliwe poprzez adres e-mail: . Zatwierdzenie modyfikacji zostanie potwierdzone wiadomością zwrotną.
 • 8. Zamówienie zostanie zrealizowane pod warunkiem, że towar jest dostępny w magazynie lub u dostawców Sklepu.
 • 9. W przypadku niedostępności części towarów objętych zamówieniem Klient zostanie poinformowany o stanie zamówienia w celu podjęcia decyzji dotyczącej dalszego postępowania w sprawie realizacji zamówienia.
 • 10. W przypadku gdy towar okaże się niedostępny, Sklep ma prawo do odstąpienia od umowy w terminie 30 dni, licząc od dnia jej zawarcia. Odstąpienie dokonywane jest drogą oświadczenia wysłanego Klientowi pocztą elektroniczną na adres, z którego wykorzystaniem zostało złożone zamówienie. Jeżeli Klient dokonał już zapłaty za towar, Sklep zwróci Klientowi należność w terminie 14 dni od dnia złożenia przez Sklep oświadczenia o odstąpieniu od umowy.
 • 11. Jeżeli Kupującym jest Konsument, to Sklep internetowy obowiązany jest niezwłocznie wydać rzecz Kupującemu, nie później niż 30 dni od dnia zawarcia umowy, chyba że umowa stanowi inaczej. W razie opóźnienia Sklepu internetowego Kupujący może wyznaczyć dodatkowy termin do wydania rzeczy, a po jego bezskutecznym upływie może od umowy odstąpić.


§ 4 Ceny towarów
 • 1. Wszystkie ceny zamieszczone na stronie Sklepu internetowego przy oferowanym produkcie są wyrażone w złotych polskich (PLN) i zawierają podatek VAT zgodnie z obowiązującymi wówczas przepisami ustawy o podatku od towarów i usług ( tj. Dz. U. 2013 poz. 247 ze zm.).
 • 2. Ceny nie zawierają kosztów przesyłki.
 • 3. Ceną wiążącą i ostateczną jest cena podana przy danym towarze na stronie Sklepu internetowego w chwili składania zamówienia przez Klienta.
 • 4. Informacja na temat całkowitej wartości zamówienia wraz z kosztem przesyłki zostaje przedstawiona Klientowi w podsumowaniu.
 • 5. Sklep zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w cenach produktów znajdujących się w informacji handlowej, wprowadzania oraz wycofywania informacji handlowej, przeprowadzania, odwoływania, a także modyfikowania akcji promocyjnych. Zamówienia złożone przed datą wejścia w życie zmian ceny, warunków akcji promocyjnych lub wyprzedaży będą realizowane na zasadach obowiązujących w chwili składania zamówienia.
 • 6. W przypadku sprzedaży produktów promocyjnych, których ilość jest ograniczona, realizacja zamówień następuje według kolejności wpływu potwierdzonych zamówień, aż do wyczerpania zapasów objętych tą formą sprzedaży.
 • 7. Promocje w Sklepie internetowym nie podlegają łączeniu, o ile regulamin danej promocji nie stanowi inaczej.
 • 8. Bezpłatne dodatki reklamowe nie podlegają wymianie ani reklamacjom.


§ 5 Dostawa
 • 1. Koszty dostawy są ustalane w trakcie procesu składania zamówienia towarów w Sklepie internetowym i są uzależnione od jego wartości. W przypadku dokonania zamówienia na kwotę 199zł lub więcej wysyłka jest bezpłatna.
 • 2. Przesyłki w Sklepie internetowym TROPICAL wysyłane są kurierem UPS.
 • 3. Wydanie przesyłki w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego następuje w momencie pokwitowania odbioru.
 • 4. Na czas realizacji zamówienia składa się czas kompletowania zamówienia (1 do 7 dni roboczych) i czas dostawy kurierem UPS.
 • 5. Dowód zakupu (faktura VAT) zostanie wysłany elektronicznie na adres podany w zamówieniu. Dane umieszczone na fakturze VAT są zgodne z podanymi przez Klienta przy składaniu zamówienia.
 • 6. Przed odebraniem przesyłki od kuriera należy sprawdzić, czy opakowanie nie uległo uszkodzeniu w transporcie. W przypadku, gdy opakowanie przesyłki jest uszkodzone, należy odmówić przyjęcia przesyłki, złożyć oświadczenie o uszkodzeniu przesyłki na liście przewozowym, w miarę możliwości sfotografować uszkodzenie oraz skontaktować się jak najszybciej ze Sklepem internetowym  w celu wyjaśnienia sprawy.


§ 6 Sposoby płatności
 • 1. Płatność za towar dokonywana jest przez Klienta za pomocą płatności internetowych PayU.


§ 7 Prawo odstąpienia od umowy
 • 1. Konsumentowi przysługuje na podstawie art. 27 Prawa konsumenckiego (Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta) prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w art. 33, art. 34 Prawa konsumenckiego.
 • 2. Termin odstąpienia od umowy zawartej na odległość wynosi 14 dni od momentu wydania rzeczy, a do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
 • 3. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy Konsument może złożyć na formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do Prawa konsumenckiego, na formularzu dostępnym na stronie Sklepu internetowego POBIERZ FORMULARZ lub w innej pisemnej formie zgodnej z Prawem konsumenckim.
 • 4. Sprzedający dopuszcza możliwość złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy w formie maila skierowanego na adres e-mail: .
 • 5. Sprzedający niezwłocznie potwierdzi Konsumentowi na adres e-mail (podany przy zawieraniu umowy lub inny, jeżeli został podany w złożonym oświadczeniu) otrzymanie oświadczenia o odstąpieniu od umowy.
 • 6. W przypadku odstąpienia od umowy umowa jest uważana za niezawartą.
 • 7. Konsument ma obowiązek zwrócić rzecz Sprzedającemu niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie rzeczy przed jego upływem.
 • 8. Konsument odsyła rzeczy, będące przedmiotem umowy, na adres Tropical Tadeusz Ogrodnik ul. Opolska 25, 41-507 Chorzów na własny koszt i ryzyko.
 • 9. Konsument nie ponosi kosztów dostarczania treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli nie wyraził zgody na spełnienie świadczenia przed upływem terminu do odstąpienia od umowy lub nie został poinformowany o utracie przysługującego mu prawa odstąpienia od umowy w chwili udzielania takiej zgody lub przedsiębiorca nie dostarczył potwierdzenia zgodnie z art. 15 ust. 1 i art. 21 ust. 1. Prawa konsumenckiego.
 • 10. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będącej przedmiotem umowy, a będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.
 • 11. Sprzedający niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy złożonego przez Konsumenta zwróci Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy.
 • 12. Sprzedający dokonuje zwrotu zapłaty na konto bankowe, z którego została zapłacona cena.
 • 13. Sprzedający może wstrzymać się ze zwrotem zapłaty otrzymanej od Konsumenta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 • 14. Konsumentowi zgodnie z art. 38 Prawa konsumenckiego nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy:
  • a. w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi Sprzedający nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;
  • b. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
  • c. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
  • d. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
  • e. w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
  • f. w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
  • g. o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy;
  • h. o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę.
  • i. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu


§ 8 Gwarancja i rękojmia
 • 1. Wszystkie produkty oferowane w Sklepie internetowym są fabrycznie nowe i wolne od wad fizycznych i prawnych oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek polski.
 • 2. Sprzedający nie udziela Kupującemu gwarancji w rozumieniu art. 577 Kodeksu cywilnego. Do produktów posiadających gwarancję udzieloną przez osobę trzecią dla produktów znajdujących się w Sklepie Sprzedający wysyła wraz z towarem kartę gwarancyjną, w której każdorazowo określone są warunki gwarancji.
 • 3. Wszystkie produkty oferowane w Sklepie internetowym objęte są rękojmią na zasadach określonych w art. 556 Kodeksu cywilnego i następnych.
 • 4. W przypadku umowy z Konsumentem, jeżeli wada fizyczna została stwierdzona przed upływem roku od momentu wydania rzeczy, przyjmuje się, że istniała ona w chwili przejścia niebezpieczeństwa na Konsumenta.
 • 5. Klient, jeżeli rzecz sprzedana ma wadę, może:
  • a. złożyć oświadczenie o żądaniu obniżenia ceny;
  • b. złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy;
   chyba że Sprzedający niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności wymieni rzecz wadliwą na wolną od wad albo wadę usunie. Jeżeli jednak rzecz była już wymieniona lub naprawiana przez Sprzedającego albo Sprzedający nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady, nie przysługuje mu prawo do wymiany rzeczy lub usunięcia wady.
 • 6. Klient może zamiast zaproponowanego przez Sprzedającego usunięcia wady żądać wymiany rzeczy na wolną od wad albo zamiast wymiany rzeczy żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie rzeczy do zgodności z umową w sposób wybrany przez Klienta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sprzedającego, przy czym przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość rzeczy wolnej od wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie narażałby Klienta inny sposób zaspokojenia.
 • 7. Klient nie może odstąpić od umowy (w trybie rękojmi za wady), jeżeli wada jest nieistotna.
 • 8. Konsument, jeżeli rzecz sprzedana ma wadę, może również:
  • a. żądać wymiany rzeczy na wolną od wad;
  • b. żądać usunięcia wady.
 • 9. Sprzedający jest obowiązany wymienić rzecz wadliwą na wolną od wad lub usunąć wadę w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta.
 • 10. Sprzedający może odmówić zadośćuczynienia żądaniu Konsumenta, jeżeli doprowadzenie do zgodności z umową rzeczy wadliwej w sposób wybrany przez Kupującego jest niemożliwe albo w porównaniu z drugim możliwym sposobem doprowadzenia do zgodności z umową wymagałoby nadmiernych kosztów.
 • 11. Konsument, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, jest obowiązany na koszt Sprzedającego dostarczyć rzecz wadliwą na adres: Tropical Tadeusz Ogrodnik ul. Opolska 25, 41-507 Chorzów, a jeżeli ze względu na rodzaj rzeczy lub sposób jej zamontowania dostarczenie rzeczy przez Konsumenta byłoby nadmiernie utrudnione, Konsument obowiązany jest udostępnić rzecz Sprzedającemu w miejscu, w którym rzecz się znajduje. W razie niewykonania obowiązku przez Sprzedającego Konsument jest upoważniony do odesłania rzeczy na koszt i niebezpieczeństwo Sprzedającego.
 • 12. Koszty wymiany lub naprawy ponosi Sprzedający, za wyjątkiem sytuacji, w której doszło do zmniejszenia wartości rzeczy będącej przedmiotem umowy, a będącej wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.
 • 13. Sprzedający obowiązany jest przyjąć od Konsumenta rzecz wadliwą w razie wymiany rzeczy na wolną od wad lub odstąpienia od umowy.
 • 14. Sprzedający w terminie czternastu dni ustosunkuje się do:
  • a. oświadczenia o żądaniu obniżenia ceny;
  • b. oświadczenia o odstąpieniu od umowy;
  • c. żądania wymiany rzeczy na wolną od wad;
  • d. żądania usunięcia wady.
   W przeciwnym wypadku uważa się, że uznał za uzasadnione oświadczenie lub żądanie Konsumenta.
 • 15. Sprzedający odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od momentu wydania rzeczy.
 • 16. Roszczenie o usunięcie wady lub wymianę rzeczy sprzedanej na wolną od wad przedawnia się z upływem roku, licząc od dnia stwierdzenia wady, jednak nie wcześniej niż przed upływem dwóch lat od momentu wydania rzeczy.
 • 17. W przypadku kiedy określony przez Sprzedającego termin przydatności rzeczy do użycia kończy się po upływie dwóch lat od momentu wydania rzeczy, Sprzedający odpowiada z tytułu rękojmi za wady fizyczne tej rzeczy stwierdzone przed upływem tego terminu.
 • 18. W terminach określonych w § 8 pkt 15 do 17 Konsument może złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy albo obniżeniu ceny z powodu wady fizycznej rzeczy sprzedanej, a jeżeli Konsument żądał wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady, bieg terminu do złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy albo obniżeniu ceny rozpoczyna się z chwilą bezskutecznego upływu terminu do wymiany rzeczy lub usunięcia wady.
 • 19. W razie dochodzenia przed sądem albo sądem polubownym jednego z uprawnień z tytułu rękojmi termin do wykonania innych uprawnień, przysługujących Konsumentowi z tego tytułu, ulega zawieszeniu do czasu prawomocnego zakończenia postępowania. Odpowiednio stosuje się również do postępowania mediacyjnego, przy czym termin do wykonania innych uprawnień z tytułu rękojmi, przysługujących Konsumentowi, zaczyna biec od dnia odmowy przez sąd zatwierdzenia ugody zawartej przed mediatorem lub bezskutecznego zakończenia mediacji.
 • 20. Do wykonywania uprawnień z tytułu rękojmi za wady prawne rzeczy sprzedanej stosuje się § 8 pkt 15 i 16 z tym że bieg terminu rozpoczyna się od dnia, w którym Klient dowiedział się o istnieniu wady, a jeżeli Klient dowiedział się o istnieniu wady dopiero na skutek powództwa osoby trzeciej – od dnia, w którym orzeczenie wydane w sporze z osobą trzecią stało się prawomocne.
 • 21. Jeżeli z powodu wady rzeczy Klient złożył oświadczenie o odstąpieniu od umowy albo obniżeniu ceny, może on żądać naprawienia szkody, którą poniósł przez to, że zawarł umowę, nie wiedząc o istnieniu wady, choćby szkoda była następstwem okoliczności, za które Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności, a w szczególności może żądać zwrotu kosztów zawarcia umowy, kosztów odebrania, przewozu, przechowania i ubezpieczenia rzeczy, zwrotu dokonanych nakładów w takim zakresie, w jakim nie odniósł z nich korzyści, a nie otrzymał ich zwrotu od osoby trzeciej oraz zwrotu kosztów procesu. Nie uchybia to przepisom o obowiązku naprawienia szkody na zasadach ogólnych.
 • 22. Upływ żadnego terminu do stwierdzenia wady nie wyłącza wykonania uprawnień z tytułu rękojmi, jeżeli Sprzedający wadę podstępnie zataił.


§ 9 Dane osobowe
 • 1. Klient zgłasza chęć zakupu towaru w Sklepie Internetowym TROPICAL i wypisując formularz wyraża w oparciu o art.6 ust.1 lit. a) RODO zgodę na umieszczenie swoich danych osobowych w bazie Sklepu i na przetwarzanie przez Sklep jego danych osobowych, między innymi w celu możliwości stałego dokonywania przez klienta zamówień, bez konieczności każdorazowego wpisywania swoich danych osobowych. W przypadku wyrażenia dodatkowej zgody, dane będą także przetwarzane w celach marketingowych, w tym wysyłki newslettera. Podanie danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne, jednakże brak zgody na przetwarzanie przez Sklep internetowy danych osobowych zmusi klienta do każdorazowego wpisywania danych podczas wykonywania zamówienia lub pozbawi klienta informacji marketingowej o promocjach, nowych produktach czy organizowanych konkursach lub pozbawi klienta newslettera itp.
 • 2. Dane osobowe Klienta będą przetwarzane w oparciu o art. 6 ust.1 lit. b) RODO w celu realizacji zamówienia/wykonania umowy sprzedaży, reklamacji, zwrotów, a także w oparciu o art. 6 ust.1 lit. c) RODO w celu wystawienia faktury lub innego dokumentu sprzedaży produktu i przetwarzania danych w oparciu o przepisy prawa dot. rachunkowości oraz przepisy Kodeksu Cywilnego dot. reklamacji i zwrotów. Podanie danych dla ww. dwóch celów jest wymagane, gdyż ich brak uniemożliwi sprzedaż produktów i usług.
 • 3. Dodatkowo dane osobowe będą zbierane w celu promowania towarów lub usług własnych, a także tworzenia zestawień, analiz i statystyk oraz dochodzenia roszczeń przez Tropical Tadeusz Ogrodnik. Podstawą przetwarzania w takim wypadku jest prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Dane podane do realizacji wcześniej wymienionych dwóch celów będą przetwarzane także dla niniejszego celu, jednakże Klient ma prawo zgłosić sprzeciw dla przetwarzania w zakresie promowania produktów i usług własnych.
 • 4. Zakres przetwarzanych danych osobowych klienta:
  • a. nazwisko i imię,
  • b. numer telefonu,
  • c. adres do korespondencji,
  • d. adresy poczty elektronicznej klienta,
  • e. w przypadku przedsiębiorców dodatkowo również: nazwa firmy, adres siedziby, numer NIP.
   Zgodnie z niniejszym Regulaminem wiadomości dotyczące umowy sprzedaży wysyłane będą pocztą elektroniczną na podany przez Klienta/Kupującego adres e-mail. Dla celów tylko i wyłącznie realizacji umowy nie wymaga się odrębnej zgody do wykorzystywania podanego adresu e-mail, ale Klient w każdym momencie może wskazać pisemnie na inną formę kontaktu, podając dane do tego kontaktu.
 • 5. Administratorem danych osobowych jest Tropical Tadeusz Ogrodnik ul. Opolska 25, 41-507 Chorzów, NIP 648-171-86-06
 • 6. Tropical Tadeusz Ogrodnik nie przetwarza danych osobowych w sposób zautomatyzowany i nie dokonuje profilowania tych danych
 • 7. Odbiorcami danych osobowych będą podmioty do tego uprawnione lub zobowiązane na podstawie przepisów prawa, a także firmy świadczące usługi związane z wykonaniem procesu sprzedaży (np. pośrednicy płatności, banki, kurierzy, przewoźnicy, inni tp.), a także doradcy, audytorzy, firmy obsługujące systemy informatyczne w celach technicznych, związanych z administracją serwera, strony internetowej Sklepu, kancelarie prawne.
 • 8. Dane osobowe będą przetwarzane do odwołania zgody, jednakże nie krócej niż wymagają tego przepisy prawa dla celów rozliczeniowych i podatkowych, co oznacza, że po odwołaniu zgody nie będą one przetwarzane w inny sposób, jak dla realizacji zamówienia i spełnienia obowiązujących przepisów prawa.
 • 9. Kontakt do osoby odpowiedzialnej za ochronę danych osobowych:
 • 10. Tropical Tadeusz Ogrodnik informuje o prawie wniesienia skargi do Organu Nadzoru, zgodnie z zapisami Ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018r. w przypadku stwierdzenia przetwarzania tych danych niezgodnie z obowiązującym prawem krajowym i europejskim. Organem Nadzoru jest Urząd Ochrony Danych Osobowych w Warszawie, ul. Stawki
 • 11. Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz żądania ich poprawiania, uzupełniania, sprostowania, przenoszenia, zapomnienia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania. Prawo to można realizować w siedzibie Tropical Tadeusz Ogrodnik w Chorzowie ul. Opolska 25 lub wysłać na adres mailowy
 • 12. W przypadku gdy Klient wyraża zgody na przesłanie informacji handlowej droga elektroniczną lub poprzez końcowe urządzenia teleinformatyczne, przysługuje mu prawo do jej cofnięcia. W tym celu należy wysłać email na adres wpisując w tytule słowo „REZYGNACJA” i poinformować o cofnięciu zgody na otrzymywanie informacji handlowej.


§ 10 Polityka prywatności
 • 1. W trakcie korzystania ze strony internetowej Sklepu automatycznie zbierane są dane Klientów, takie jak numer IP oraz cookies, które dotyczą technicznego funkcjonowania witryny i obsługi połączenia oraz służą prowadzonej statystyce. Ww. dane każdorazowo zabezpiecza protokół Rapid SSL służący do kodowania i szyfrowania danych podczas ich przekazywania, tj. w trakcie ich wysyłania z komputerów Klientów na serwer Sklepu. Dane są niewidoczne dla osób trzecich oraz nie są przekazywane osobom trzecim.
 • 2. Strona internetowa Sklepu może zawierać odnośniki do witryn internetowych prowadzonych przez osoby trzecie. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za praktyki dotyczące ochrony prywatności na stronach internetowych prowadzonych przez osoby trzecie, do których prowadzą odnośniki ze strony internetowej Sklepu bądź też te, które są zintegrowane ze stroną internetową Sklepu, jak również za praktyki dotyczące ochrony prywatności stosowane przez zewnętrzne firmy zajmujące się reklamą w Internecie. Umieszczenie odnośnika na stronie Sklepu nie oznacza, że Sklep w jakikolwiek sposób wspiera stronę, do której Sklep umieścił odnośnik.
 • 3. Użytkownik może samodzielnie i w każdym czasie, we własnym zakresie, zmienić ustawienia dotyczące plików cookies, określając warunki ich przechowywania i uzyskiwania dostępu przez pliki cookies do Urządzenia Użytkownika. Zmiany ustawień, o których mowa w zdaniu poprzednim, Użytkownik może dokonać za pomocą ustawień przeglądarki internetowej lub za pomocą konfiguracji usługi. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu na urządzeniu Użytkownika. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).
 • 4. Użytkownik może w każdej chwili usunąć pliki cookies korzystając z dostępnych funkcji w przeglądarce internetowej, której używa.
 • 5. Ograniczenie stosowania plików cookies, może wpłynąć na niektóre funkcje / usługi dostępne na stronie internetowej Serwisu.


§ 11 Postanowienia końcowe
 • 1. Towary prezentowane na stronach Sklepu internetowego nie stanowią oferty w rozumieniu k.c. Klient, składając zamówienie, składa ofertę kupna określonego towaru na warunkach podanych w opisie produktu.
 • 2. Klient jest zobowiązany do korzystania ze Sklepu internetowego w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami, mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych i praw własności intelektualnej osób trzecich.
 • 3. Na stronie internetowej Sklepu internetowego mogą zostać zamieszczone treści reklamowe.
 • 4. Wszystkie treści zamieszone na stronie Sklepu internetowego są zgodne ze stanem faktycznym oraz obowiązującymi przepisami.
 • 5. Klient, potwierdzając złożenie zamówienia w Sklepie internetowym, składa oświadczenie, że zapoznał się z treścią Regulaminu przed zawarciem umowy sprzedaży i zaakceptował postanowienia w nim zawarte. Regulamin niniejszy jest dostępny na stronie internetowej sklepu TROPICAL i może być przez Klienta pobrany.
 • 6. Żadne z postanowień Regulaminu nie ma na celu naruszenia praw Klientów. W przypadku niezgodności jakiejkolwiek części Regulaminu z obowiązującym prawem Tropical deklaruje bezwzględne podporządkowanie się i stosowanie tego prawa w miejsce zakwestionowanego przepisu Regulaminu.
 • 7. Wszelkie spory wynikłe z umów zawartych między Sklepem internetowym a Klientami będą rozstrzygane w pierwszej kolejności na drodze negocjacji, z intencją polubownego zakończenia sporu. Jeśli jednak nie byłoby to możliwe lub też byłoby niesatysfakcjonujące dla którejkolwiek ze stron, spory będą rozstrzygane przez właściwy sąd powszechny zgodnie z polską jurysdykcją krajową.
 • 8. Rozstrzyganie sporów:
  • a. ewentualne spory powstałe pomiędzy Tropical a Konsumentem zostają poddane sądom właściwym zgodnie z przepisami kodeksu postępowania cywilnego z dnia 17 listopada 1964 r. (Dz. U. Nr 43, poz. 296 z późn. zm.).
  • b. ewentualne spory powstałe pomiędzy Tropical a Przedsiębiorcą zostają poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Tropical.
 • 9. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie obowiązujące i właściwe przepisy prawa polskiego.
 • 10. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 1.12.2018 r. i jego postanowienia stosuje się do wszystkich zamówień złożonych po tym dniu.
 • 11. Wszystkie zmiany Regulaminu obowiązują od daty opublikowania na stronie internetowej sklepu TROPICAL, z zastrzeżeniem, że zamówienia złożone przed datą wprowadzenia zmian są realizowane na podstawie zapisów Regulaminu obowiązujących w dniu złożenia zamówienia.
Top
Serwis korzysta z plików cookies w celu świadczenia spersonalizowanych usług na najwyższym poziomie, w tym usług statystycznych oraz w celu dostosowania zawartości do indywidualnych preferencji Użytkowników, zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.